മത്സ്യങ്ങളുടെ പേരുകൾ | Fish Names in Malayalam

Fish Names in Malayalam

(Fish Names in Malayalam, മത്സ്യങ്ങളുടെ പേരുകൾ, Fish Names in English and Malayalam, Fish Names in Kerala, Malayalam Fish Names, Kerala Fish Names in Malayalam) മത്സ്യം വൈവിധ്യമാർന്ന ആകൃതിയിലും വലിപ്പത്തിലും നിറത്തിലും വരുന്നു. ലോകത്ത് 34,000-ലധികം വ്യത്യസ്ത ഇനം മത്സ്യങ്ങളുള്ളതിനാൽ, അവയെല്ലാം തിരിച്ചറിയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഭാഗ്യവശാൽ, മത്സ്യങ്ങളെ വേർതിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേക പേരുകൾ നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഈ ലേഖനത്തിൽ, മൽസ്യങ്ങളുടെ പേരുകൾ മലയാളത്തിലും, ഇംഗ്ലീഷിലും നൽകിയിരിക്കുന്നു.

മത്സ്യങ്ങളുടെ പേരുകൾ | Fish Names in Malayalam and English

No.Fish Names in EnglishFish Names in Malayalam
1Salmonകേര (Kera) / കോര (Kora)
2Rohuചെമ്പല്ലി (Chemballi)
3Bluefin Trevallyവറ്റ (Vatta)
4Sea Bream / Threadfin breamകിളിമീൻ (Kilimeen)
5Tunaചൂര (Choora)
6King Fishആയികൂര (Aayikoora)
7Mackerelഐയ്‌ല (Aiyla)
8Pomfretആവോലി (Aavoli)
9Green Chromideകരിമീൻ (Karimeen)
10Horse Mackerel, Saural, Scadകൂളിപ്പാറ (Kulippara)
11Ray / Stingrayതിരണ്ടി (Thirandi)
12Prawnചെമ്മീൻ (Chemmeen)
13Anchovyനെത്തോലി (Netholi) / കൊഴുവ (Kozhuva)
14Asian Seabass or Barramundiകളഞ്ഞി (Kalanji)
15Barracudaചീലവ് (Cheelavu)
16Bigeye Scad / Selar Scadപോറ്റാൻ പാര (Potaan Paara)
17Black Snapperകരിപ്പെട്ടി (Karipetti)
18Butter Fishപുന്നാരമീൻ (Punnarameen)
19Seer Fish / Queen Fishനെയ് മീൻ (Ney meen)
20Sole Fishനങ്ങ് (Nangu)
21Tilapiaതിലോപ്പിയ (Thilopia) / കേരള കരിമീൻ (Kerala Karimeen)
22False Trevallyപറവ (Parava)
23Barracudaശീലവു (Sheelavu)
24Wallago / Knife Fishവാല്ല (Vaalla)
25Snake Headവരാൽ (Varaal)
26Garfish or Pipefishകോലാൻ (Kolaan)
27Milk Fishപൂമീൻ (PooMeen)
28Surgeon Fishപാള (Paala)
29Sword Fishകടല്‍ കുതിര
30Mystusകൂറി (Koori) / വാരി (Vaari)
31Catfishകാരി (Kaari) / മുഷി (Mushi)
32Squidകൂന്തൽ (Koonthal), കണവ (Kanava)
33Solefishനങ്ക്‌ (Nank)
34Codമുള്ളൻ (Mullan)
35Cuttle fishകാലൻ കണവ (Kaalan Kanava)
36Oysterകക്ക (Kakka)
37Indian Spiny Turbotമാന്തൽ (Manthal), ആയിരം പാലി (Aayiram Paali)
38Skateവാരിത്തലയൻ തിരണ്ടി (Vaaritthalayan Thirandi)
39Chitala Chitalaവാള (Vaala)
40Seer, Maha Soleമെരുവൽ (Meruval)
41Pickhandle Barracudaശീലാവ് (Sheelavu)
42Butter Fish, Murrelനാച്ചറ (Nachhara)
43Bombay Duckബുമ്മല് (Bummal)
44Solenetteപള്ളത്തി (Pallatthi)
45Mulletതിരുത (Thirutha)
46Ribbon Fishതലയൻ (Thalayan)
47Lobster / Tiger Prawnകൊഞ്ച് (Konjju)
48Crabഞണ്ട് (Njandu)
49Sardineചാള (Chala) / മത്തി (Matthi)
50Indian Whitingപൂഴൻ (Poozhan)

സാധാരണ മത്സ്യ നാമങ്ങൾ |Common Fish Names in Malayalam

മത്സ്യങ്ങളെ അവയുടെ പൊതുവായ പേരുകളാൽ പരാമർശിക്കാറുണ്ട്. അവ അവയുടെ രൂപമോ പെരുമാറ്റമോ അടിസ്ഥാനമാക്കി ആളുകൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന പേരുകളാണ്. നിങ്ങൾ ലോകത്ത് എവിടെയാണെന്നതിനെ ആശ്രയിച്ച് പൊതുവായ പേരുകൾ വ്യത്യാസപ്പെടാം, ചിലപ്പോൾ ഒരേ മത്സ്യത്തിന് ഒന്നിലധികം പേരുകൾ ഉണ്ടാകാം. സാധാരണ പേരുകൾ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതും മത്സ്യത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ഐഡന്റിറ്റിയെ കൃത്യമായി പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതും അല്ല.

ശാസ്ത്രീയ മത്സ്യ നാമങ്ങൾ | Scientific Fish Names in Malayalam

അവയുടെ പൊതുവായ പേരുകൾക്ക് പുറമേ, മത്സ്യങ്ങളെ അവയുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമങ്ങളിലൂടെയും തിരിച്ചറിയുന്നു. അവ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞരും ഗവേഷകരും ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് പേരുകളാണ്. വ്യത്യസ്ത ഇനം മത്സ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ആശയക്കുഴപ്പം ഒഴിവാക്കാനും അവയെ തിരിച്ചറിയുന്നതിനുള്ള ഒരു സാർവത്രിക ഭാഷ നൽകാനും ശാസ്ത്രീയ നാമങ്ങൾ സഹായിക്കുന്നു.

ജനുസ്സും ഇനങ്ങളും | Genus and Species

ഒരു മത്സ്യത്തിന്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമം രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു: അതിന്റെ ജനുസ്സും ഇനവും. മത്സ്യം ഉൾപ്പെടുന്ന വിശാലമായ ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് ജനുസ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അതേസമയം ഈ ഇനം ആ ജനുസ്സിനുള്ളിലെ പ്രത്യേക തരം മത്സ്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

ഉദാഹരണത്തിന്, റെയിൻബോ ട്രൗട്ടിന്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമം Oncorhynchus mykiss എന്നാണ്. Oncorhynchus ജനുസ്സും mykiss ഇനവുമാണ്.

പേരിടൽ കൺവെൻഷനുകൾ | Naming Conventions

പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ സ്വീഡിഷ് സസ്യശാസ്ത്രജ്ഞനായ കാൾ ലിന്നേയസ് അവതരിപ്പിച്ച ബൈനോമിയൽ നാമകരണം എന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് നാമകരണ കൺവെൻഷനാണ് ശാസ്ത്രീയ നാമങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നത്. ദ്വിപദ നാമകരണം ജീവികളെ വിവരിക്കാൻ ലാറ്റിൻ പേരുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു, ജനുസ്സിന്റെ പേര് വലിയക്ഷരമാക്കിയും സ്പീഷിസിന്റെ പേര് ചെറിയക്ഷരത്തിലും.

മത്സ്യങ്ങളുടെ പേരുകൾക്ക് പിന്നിലെ അർത്ഥം | The Meaning Behind Fish Names in Malayalam

മത്സ്യത്തിന്റെ പേരുകൾക്ക് അവയുടെ ശാരീരിക സവിശേഷതകൾ, സ്വഭാവം, ആവാസവ്യവസ്ഥ, ചരിത്രപരമായ പരാമർശങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ മത്സ്യത്തെക്കുറിച്ച് ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താൻ കഴിയും.

ശാരീരിക സവിശേഷതകൾ | Physical Characteristics

പല മത്സ്യങ്ങളുടെ പേരുകളും മത്സ്യത്തിന്റെ നിറം, വലിപ്പം അല്ലെങ്കിൽ ആകൃതി എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, കോമാളി മത്സ്യത്തിന് അതിന്റെ തിളക്കമുള്ളതും വർണ്ണാഭമായതുമായ രൂപഭാവത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ പേര് ലഭിച്ചത്. അതേസമയം ചുറ്റിക തല സ്രാവിന് അതിന്റെ സവിശേഷമായ ചുറ്റിക ആകൃതിയിലുള്ള തലയ്ക്ക് പേര് ലഭിച്ചു.

പെരുമാറ്റം | Behavior

ചില മത്സ്യങ്ങളുടെ പേരുകൾ മത്സ്യത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. അതായത് ഏഞ്ചൽഫിഷ്, വെള്ളത്തിലെ സുന്ദരമായ, മാലാഖമാരുടെ ചലനങ്ങൾക്ക് പേരിട്ടിരിക്കുന്നു. ട്രിഗർഫിഷിന് ഈ പേര് ലഭിച്ചത്, അതിന്റെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, ഒരു പ്രതിരോധ പ്രതികരണത്തിന് അതിന്റെ മുതുകിലെ നട്ടെല്ല് ലോക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവിൽ നിന്നാണ്.

ആവാസവ്യവസ്ഥ | Habitat

മത്സ്യങ്ങളുടെ പേരുകൾക്ക് മത്സ്യം സാധാരണയായി കാണപ്പെടുന്ന ആവാസ വ്യവസ്ഥയെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കാനും കഴിയും. ഉദാഹരണത്തിന്, “വലിയ തോതിലുള്ള നദി മത്സ്യം” എന്നർഥമുള്ള ഒരു ആദിവാസി വാക്കിന്റെ പേരിലാണ് ബാരാമുണ്ടി ഒരു ഓസ്ട്രേലിയൻ മത്സ്യം. അറ്റ്ലാന്റിക് സാൽമൺ, അതിന്റെ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ, അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിലും അതിന്റെ പോഷകനദികളിലും കാണപ്പെടുന്നു.

ചരിത്രപരമായ പരാമർശങ്ങൾ | Historical References

ചില മത്സ്യങ്ങളുടെ പേരുകൾ ചരിത്രപരമായ പരാമർശങ്ങളെയോ മിത്തുകളെയോ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, കോയി മത്സ്യം ജാപ്പനീസ് സംസ്കാരത്തിൽ ഭാഗ്യത്തിന്റെയും ഭാഗ്യത്തിന്റെയും പ്രതീകമാണ്. “കോയി” എന്ന പേരിന്റെ അർത്ഥം ജാപ്പനീസ് ഭാഷയിൽ “കരിമീൻ” എന്നാണ്, എന്നാൽ കോയി എന്നറിയപ്പെടുന്ന വർണ്ണാഭമായ ഇനം കരിമീൻ സവിശേഷവും ആദരണീയവുമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.

FAQ on Fish Names in Malayalam

ഈ മത്സ്യങ്ങളുടെ പേരുകൾ കേരളത്തിൽ മാത്രമാണോ അതോ ഇന്ത്യയുടെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിൽ ഇവ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോ?

ഈ മത്സ്യങ്ങളെ ലോകത്തിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിൽ കാണാൻ കഴിയുമോ?

കേരളത്തിൽ വംശനാശഭീഷണി നേരിടുന്ന മത്സ്യങ്ങൾ ഉണ്ടോ?

കേരളത്തിൽ പ്രചാരത്തിലുള്ള ചില സമുദ്രവിഭവങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്?