100+ (മലയാളം കഥകൾ) Malayalam Stories to Read

(Malayalam stories for kids, Malayalam stories to read, Malayalam short stories for kids, short moral stories in Malayalam, bedtime stories in Malayalam, Malayalam moral stories, Malayalam Stories to Read) കളികളിലൂടെയും പഠനത്തിലൂടെയും അനുഭവങ്ങങ്ങളിലൂടെയും മാത്രമല്ല കഥകളിലൂടെപോലും ബുദ്ധിവികാസം സാധ്യമാണെന്ന് പണ്ടുതന്നെ മനുഷ്യർ അറിഞ്ഞിരുന്നു. ചിരിപ്പിക്കുകയും അതുപോലെ ചിന്തിപ്പിക്കുകയും മറ്റും ചെയ്യുന്ന കഥകളിലൂടെ ചിന്തക്ക് ഉത്തേജനം നല്കാൻ സാദിക്കും. ഈ ലേഖനത്തിൽ ഏതാനും കുറച്ച് മലയാളം കഥകൾ ആണ് നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. കഥകൾക്കപ്പുറമുള്ള ആശയങ്ങളെക്കുറിച്ചും ജീവിതസത്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും വായനക്കുശേഷം അല്‌പനേരം ചിന്തിക്കുക. കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒന്നുപോലെ ഈ കഥകൾ പ്രയോജനപ്പെടുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.

മലയാളം കഥകൾ | Malayalam Stories to Read

താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലിസ്റ്റിൽ നിന്നും കുട്ടികൾക്കുള്ള മലയാളം കഥകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാം!

1.കുട്ടിക്കുറുക്കന്റെ കൗശലം
2.പരുന്തും കോഴികുഞ്ഞുങ്ങളും
3.പരുന്തിന്റെ പ്രതികാരം
4.കുരങ്ങന്റെ ഹൃദയം
5.നന്ദികേടിന്റെ ശിക്ഷ
6.സിംഹത്തിന്റെ മൂന്ന് രോമങ്ങൾ
7.രാജാവിന്റെ തൂവാല
8.ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ളവൻ
9.സിംഹത്തെ വീഴ്ത്തിയ മുയൽ
10.സെർക്കിയിലെ ഇരട്ടകൾ
11.മനുഷ്യരെ വിഡ്ഢിയാക്കിയ മുയൽ
12.സിംഹവും കുറുക്കനും
13.കരടിയുടെ കൊതി
14.ആമയുടെ ബുദ്ധി
15.കുറുനരിയും കുരങ്ങനും
16.ചിൻഡ്രില
17.പുലിയമ്മയും കുറുനരിയും
18.ചീറ്റപ്പുലിയും കുഞ്ഞുങ്ങളും
19.നായ വീട്ടുമൃഗമായതെങ്ങനെ
20.മടിയൻ എങ്ങനെ മിടുക്കനായി
21.കുരങ്ങച്ചന്റെ വയലിൻ
22.കഥ പറയുന്ന കുടം
23.സ്വാർത്ഥതയുടെ ദുരന്തം
24.പാറ താങ്ങിയ സിംഹം
25.പാമ്പ് ഉറയൂരുന്നതിനു പിന്നിൽ

Also Read: 100+ കടങ്കഥകൾ | Kadamkathakal with Answers

Also Read: Tintumon Jokes in Malayalam

Short Malayalam Stories

ചെറുപ്പം മുതൽ കളിക്കുടുക്ക, ബാലരമ, ബാലഭൂമി തുടങ്ങിയ മാസികകൾ വായിച്ച് വളർന്ന എല്ലാവർക്കും മലയാളം കഥകളും നോവലുകളും വായിക്കാൻ ഇഷ്ട്ടമാണ്. ഇവിടെ മുപ്പതിലധികം മലയാളം ചെറുകഥകൾ ഞങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. Short Malayalam Stories to Read. ഈ കഥകൾ എല്ലാവരും വായിച്ചുവെന്നും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ട്ടപെട്ടുവെന്നും ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

Malayalam Stories For Kids

കഥകൾ വായിക്കാൻ എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഈ ലേഖനത്തിൽ, “Malayalam Stories for Kids” ഞങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. മലയാളം കഥകൾ വായിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എല്ലാവർക്കും ഈ ലേഖനവും ഇഷ്ട്ടപെട്ടുവെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. മലയാളത്തിൽ കുട്ടികളുടെ കഥകൾ വായിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും മുകളിലെ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് കഥകൾ എളുപ്പത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ഈ ലേഖനം നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

Bedtime Stories Malayalam

ഉറങ്ങാൻ നേരം കുട്ടികൾ അമ്മമാരോട് കഥകൾ പറയാൻ പറയുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്. എന്നാൽ കഥകൾ അറിയാവുന്ന അമ്മമാർ കുറവാണെന്ന് തന്നെ പറയാം. എങ്കിലും തട്ടിം മുട്ടിയും ഓരോ കഥകൾ പറഞ്ഞൊപ്പിക്കാറാണ് എല്ലാവരും. ഈ ലേഖനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന Bedtime Stories Malayalam എല്ലാ അമ്മമാരെയും കുട്ടികൾക്ക് കഥകൾ പറഞ്ഞുകൊടുക്കാൻ സഹായിച്ചുവെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. കുട്ടികൾ കൂടുതലും കാട്ടിലെ ആന, സിംഹം, കുറുക്കൻ തുടങ്ങിയ മൃഗങ്ങളുടെ കഥകൾ കേൾക്കാനും വായിക്കാനുമാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലിസ്റ്റിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ ഇതിനോടകം കഥകൾ കണ്ടെത്തിക്കഴിഞ്ഞെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.Malayalam Stories for kids.

Malayalam Short Moral Stories for Kids

കുട്ടികൾക്ക് ഏതെങ്കിലും കഥകൾ പറഞ്ഞുകൊടുക്കുന്നതിനു പകരം ആശയങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ Morals അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കഥകൾ പറഞ്ഞുകൊടുക്കുക. അത് അവരെ ചിന്തിപ്പിക്കുകയും അതോടൊപ്പം അവരുടെ ബുദ്ധിവികാസം സാധ്യമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ചിരിപ്പിക്കുകയും അതോടൊപ്പം ചിന്തിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മലയാളം കഥകൾ പറഞ്ഞുകൊടുക്കുക. ഈ ലേഖനത്തിൽ ഇതിനോടകം “Malayalam Short Moral Stories for Kids” ന്റെ ഒരു അടിപൊളി ശേഖരം നിങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കും.

Malayalam Stories for kids, മലയാളം കഥകൾ വായിക്കാൻ ഇഷ്ട്ടപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് ഈ ലേഖനം ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ.. കൂടുതൽ കഥകൾ ഈ ലേഖനത്തിൽ ഉടൻ ചേർക്കുന്നതാണ്..